Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES, bolo prijaté dňa 27. apríla 2016 (ďalej tiež ako „nariadenie GDPR“).

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je Ing. Martin Mlynár – DISTANCE SPORT (Ďalej len predávajúci), so sídlom Mlynská 29, 05942 Gerlachov, IČO: 44283792, Číslo živn.registra: 740-23427, okresný úrad Poprad, ktorý spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Predávajúci vymenoval za svojho zodpovedného zástupcu : Ing. Martin Mlynár, e-mailová adresa: info@swixstore.sk, telefónne číslo: +421 904 548 260.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

a) Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Predávajúci spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných úpredávajúcim , je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti predávajúceho .

Príjemcami osobných údajov sú:

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

a) Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Predávajúci spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim, je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b) Nezáväzná objednávka tovaru

Predávajúci , spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim , je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

c) Registrácia a prevádzka e-shopu

Predávajúci , spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim , je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

d) Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Predávajúci spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim je nevyhnutné na poskytnutie podpory.

e) Riešenie sťažností zákazníkov

Predávajúci spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

f) Súťaže na Facebooku

Predávajúci spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

g) Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, predávajúci bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie predávajúcim je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

h) Uplatňovanie nárokov predávajúceho

Predávajúci spracúva na účely uplatňovania nárokov predávajúceho nasledovné údaje:

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov predávajúcim je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov predávajúceho .

Oprávneným záujmom predávajúceho je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči predávajúcemu .

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty, počas ktorej môžu byť voči predávajúcemu uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

i) Plnenie zákonných povinností predávajúceho

Predávajúci spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností predávajúceho .

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).

Spracúvanie osobných údajov predávajúcim je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností predávajúceho .

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Distance sport (kontaktné údaje sú napísané v bode 1. na strane 1 tohto dokumentu):

  1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
  2. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu,

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.